آموزش اقتصاد

منظور از نابرابری درآمد و فقر چیست؟
رقابت انحصاری چیست و چه تفاوتی با رقابت کامل دارد؟
منظور از انحصار چند جانبه چیست؟
انحصار چیست؟ بررسی منابع و انواع آن
منظور از بازارهای رقابتی چیست؟
بررسی هزینه های تولید به چه صورت است؟
طرح نظام مالیاتی به چه معناست
منظور از کالاهای عمومی و منابع مشترک چیست؟
کاربردهای عرضه و تقاضا: تجارت بین‌ الملل